نرم افزار مدير گردش كار سياق -SEYAGH WORK FLOW ENGINE 


مدير گردش كار سياق   work Flow Engine

ابزارهاي ايجاد گردش كار يا پروسه قواعد و استانداردهاي مشخصي دارند و در نسخه هاي متعدد و حتي رايگان در دسترسي هستند. اين ابزارها محيطي را فراهم ميكنند كه شما بتوانيد يك جريان از كسب و كار خود را در قالب مجموعه اي از ارتباطات وشرايط و تصميم گيري ها و همچنين ارجاع كار مشخص به شخص مشخص اولا تدوين دوما اجرا و سوما نظارت كنيد.

مشكل عمده در استفاده از اين ابزارها عدم يكپارچگي آنها با ماژولهاي در حال كار و يك پارچه سازمان است كه ايجاد اين ارتباط و كيفيت و تغييرات آنها چالش بر انگيز است. پيشنهاد ميشود نمونه اين چالش ها را استفاده از ابزارهايي مانند share Point  و system maker  و موارد مشابه در شركتهاي ايراني بررسي فرماييد.

نقطه قوت اصلي نرم افزار مدير گزدش كار سياق يكي بودن آن با نرم افزارها و ماژولهاي آماده سياق است و به همين دليل صورت مسئله گردش كار و اجرBPMS  در سياق بسيار راحتتر از ابزارهايي كه صرفا جريان گردش كار را مديريت ميكنند حل ميشود.

بديهي است هر نرم افزار مدير گردش كاري به يك كارتابل (محيطي كه با آن با كاربران جهت انجام task  ها و تصمصم گيري ها و شروع چروسه و... ارتباط ميگيرد) قدرتمند نياز دارد كه در اين ابزار تحت عنوان ميز كار الكترو نيك ارايه ميشود. ميز كار الكترونيك سياق مشابه كارتابل نرم افزارهاي اتوماسيون اداري و گردش نامه است ولي كاركرد هاي بيشتر را به نسبت آن دارد.


برخي قابليت هاي ابزار مدير گردش كار سياق به شرح ذيل است:


به تفكيك نام گردش كار پست پرسنل - كاربرتسك تاريخ ايجاد و  انجام طول انجام محل ايجاد گردش تصميم و...

(قابليت مقايسه و اندازه گيري و گزارش گيري از تمام پروسه هاي انجام شده و در حال انجام به تفكيك هاي فوق)

 task , script ,  decision,  Error Handler , Line Joiner  , Fork , Join ,Approval ,…


ميز كار الكترونيك سياق

مفهوم  ميز كار الكترونيك به معني محيطي است كه تمام كارهاي مربوط به كاربر در آن محيط انجام ميشود و در صورت پروسه محور شدن سازمان در حالت ايده آل كاربر نيازي به فرمهاي ديگر نرم افزار نخواهد داشت.

طراحي اين محيط به شكل سيستمهاي مديريت پروژه و به قصد كمك به مديريت جريان همه كارهاي كاربر در سازمان و كمك به زمانبندي آن انجام شده است.

برخي از قابليت هاي ميز كار الكترونيك سياق
نمونه تصاوير ابزار مدير گردش كار و ميز كار الكترو نيك سياق


فرم كارتابل  - مشاهده وضعيت كارهايي كه به ديگران سپرده ايد