نگاه پروسه محور به جريان كارها در سازمان رويكرد BPMS سياق


امروزه انتظار از نرم افزارهاي سازماني و كاربرد پذيري آنها فراتر از يكپارچگي بين ماژولي بوده و نياز جدي به يكپارچگي جريان كار ها علاوه بر يكچارچگي اطلاعات در سطح كل سازمان هاي پيشرو احساس مي شود.

نگاه پروسه محور بيشتر زا مباحث فني مباحث مديريتي دارد و در حقيقت تغيير نگاه سازمان به جريان كارها است كه كارها را در سازمان به جاي تفويض در قالب وظيفه و شرح شغلي به شكل فرآيندي ديده و تحليل كنند. تغيير اين نگرش يك انقلاب در كيفيت و افزايش كميت انجام كارها در سازمان ايجاد ميكند.

ابزار هاي BPMS تنها مجري اين نگاه هستند و نمونه اي داخلي و خارجي بسياري از آنها موجود است.

استقرار نظامBPMS  و تغيير نگرش به مدل پروسه محور و منتفع شدن سازمان از مزيت هاي آن چنان پر رنگ بوده و كارايي دارد كه برخي از كاشناسان به اجراي BPMS را با اجرا و مزيتهاي BPMS يكي ميگيرند.

سازمانهاي پيشرو خصوصا اروپايي و آمريكايي بعد از درك سطح يكپارچگي گردش اطلاعات و نرم افزارها دنبال يك پارچگي در پروسه هاي كاري ميروند.
ابزارBPMS  سياق محصولي كاملا ايراني است كه در يكپارچگي كامل با بيش از 50 ماژول يك پارچه و آماده نرم افزاري سياق (به عنوان بخشي از پيشنهاد ااجريا سيستم ERP) عرضه مي شود.

اين ابزار ميتواند به شما در طي اين مسير كمك كند
ايجاد پنجره واحد ميز كار الكترونيك براي تمام كارها

با اجراي پروسه هاي متعدد در سازمان خود كم كم به سمت ايجاد پنجره واحد و ميز كار الكترونيك حركت ميكنيد. اين يعني تمام كارهاي مرتبط با يك پرسنل به واسطه يه كارتابل يا ميز كار الكترونيك اجرا و پيگيري ميشود.