هوشمندی سازمانی

ارزیابی عملکرد سازمانی در گذشته تنها بر اساس تحلیل معیارهای مالی صورت می گرفت. اکنون در عصر اطلاعات، با تشدید روزافزون رقابتها، ارزیابی عملکرد به روش سنتی گذشته، دیگر امکان پذیر نیست. لذا ایجاد یک سیستم ارزیابی مدرن و در نهایت گذر از برنامه ریزی استراتژیک و ورود به مدیریت استراتژیک در سازمان های بزرک و رو به رشد امری اجتناب ناپذیر است.

ارزیابی عملکرد سازمانی

دستیابی به هوش تجاری

با ارائه داشبوردهای عملیاتی، تحلیلی و استراتژیک، به دستیابی به هوش تجاری کمک می کند.

ارزیابی عملکرد

کشف گلوگاه های سازمان و نظارت بر عملکرد پرسنل و قابلیت مشاهده و پیگیری

موفقیت در رقابت

با افزایش کارایی عملیاتی و افزایش سطح کیفیت تصمیم گیری به کمک ارایه نمای گرافیکی عملکرد سازمان، موجب افزایش سطح موفقیت در رقابتهای تجاری می شود .

یکپارچگی اطلاعات پراکنده

با اتصال جزیره های نرم افزاری سازمان به یکدیگر و قابلیت مشاهده جامع اطلاعات هر دو نرم افزار، یکپارچگی در اطلاعات را ایجاد می کند .

 • ایجاد نقشه استراتژی Strategic Map
 • تعاریف اهداف استراتژیک، اهداف کلان، اهداف خرد، برنامه ها و فعالیت های سازمانی
 • طراحی درختواره ارزیابی
 • تعریف واحدهای سازمانی و اهداف هر واحد (پروژه ها و نوآوری استراتژیک)
 • قابلیت شکستن و ریز نمودن پروژهای هر واحد بمنظور تعریف شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) سازمان، واحدها، پروسه ها، کارکنان
 • وزن دهی به هر شاخص در هر واحد و تعیین فرمول محاسبه هر شاخص(قابل سنجش نمودن شاخص ها)
 • تعیین مدت دوره ارزیابی شاخص ها بطور جداگانه
 • اختصاص هر شاخص به عملکرد یک فرد مشخص یا گروهی از افراد
 • تعیین حداقل حد مطلوب و حد بحرانی هر شاخص
 • اتصال به انواع بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان به منظور ثبت عملکرد مربوط به هر شاخص
 • قابلیت انجام محاسبات و تحلیل های پیچیده روی اطلاعات بانک های اطلاعاتی مختلف برای شاخص های ترکیبی
 • نمایش کارنامه متوازن مختص هر شاخص یا هدف یا برنامه
 • نمایش انحراف نتیجه هر شاخص از حد مطلوب تعیین شده
ویژگی های فنی سیستم
هوشمندی سازمانی
 • قابل استفاده در بسترهای Web و Windows و Android
 • استفاده تحت شبکه و تعریف کاربران به تعداد نامحدود
 • دارای بستر معماری سرویسگرا SOA
 • دارای ساختار برنامه نویسی چندلایه با زبان برنامه نویسی Delphi XE3 & Visual Studio.net
 • تضمین امنیت اطلاعات با بانک اطلاعاتی SQL Server
 • قابل اتصال به ابزارهای تکمیلی شامل : EMail Center, SMS Center, Fax Center و ...
 • قابل اتصال به بانک های اطلاعاتی متعدد از جمله SQL Server , DB2, Oracle, My SQL, Ms Access و...
 • استفاده از پروتکل امنیتی ASP مورد تائید وزارت کشور